REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “ROŚLINNA BAZA” (dalej: „Regulamin”)

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Do odczytania Produktów niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego odczytującego pliki w formacie PDF.
 2. Przeglądanie zawartości Sklepu jest nieodpłatne.
 3. W celu korzystania ze Sklepu należy posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  1. zakup produktów z oferty Sklepu w postaci treści cyfrowych PDF (np. ebooków) oraz towarów fizycznych (dalej łącznie jako: „Produkty”),
  2. kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail oraz formularz kontaktowy.
  3. możliwość założenia konta użytkownika
 4. Sklep oferuje następujące usługi drogą elektroniczną:
 5. Dane kontaktowe Sprzedawcy to: adres e-mail: hej@roslinnabaza.pl.
 6. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Roślinna Baza sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach, adres: ul. Dębowa 19, 26-670 Pionki, Polska, NIP: 7962998867, REGON: 387221422, KRS: 0000863153 (dalej: „Sprzedawca”).
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.roslinnabaza.pl (dalej: „Sklep”).

II. ZAKUP PRODUKTÓW W SKLEPIE

 1. Osobami zakupującymi Produkty w Sklepie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa zdolność prawną, w tym zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Klienci”).
 2. Klienci będący osobami fizycznymi mogą korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych. W razie powzięcia informacji przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnia powyższego wymogu, Sprzedawca może uniemożliwić mu korzystanie ze Sklepu lub żądać przedstawienia stosownej zgody przedstawiciela ustawowego takiego Klienta.
 3. Zakupy Produktów w Sklepie są możliwe wyłącznie w formie zakupów bez rejestracji.
 4. W celu dokonania zakupów należy (po wyborze Produktów) podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostarczenia Produktów (w przypadku towarów fizycznych), numer telefonu oraz podać sposób płatności oraz dokonać akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, a także – w przypadku zakupu treści cyfrowej – zaakceptować klauzulę dotyczącą dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i oświadczenia o poinformowaniu Klienta o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
 5. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wskazać numer NIP oraz nazwę firmy w formularzu zamówienia.
 6. Ze względu na specyfikę sprzedawanych Produktów, zakup może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 7. W celu zamówienia Produktów należy:
  1. umieścić wybrany Produkt w koszyku;
  2. wpisać dane do faktury;
  3. wybrać formę płatności;
  4. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu);
  5. w przypadku zakupu treści cyfrowej - wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
  6. kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”.
 8. Zamówienie jest wiążące po kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę”.
 9. Z uwagi na charakter Produktów, Klient wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia w terminie do 72 godzin od jego otrzymania. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mail Klienta.
 11. Sprzedawca prześle zakupione produkty drogą mailową w terminie do 72 godzin od momentu otrzymania płatności, na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w formie e-mail (np. w celu potwierdzenia warunków dostawy albo poinformowania o opóźnieniu).
 13. Sprzedawca może anulować zamówienie, jeżeli potwierdzenie dokonania płatności nie dotrze do niego w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane także, jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje o anulowaniu zamówienia poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia przesłanki anulacji zamówienia.
 14. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie są podane w kwocie brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone są w polskich złotych.
 15. Treści zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty, o ile wyraźnie tak nie wskazano (poprzez wyrażenie: „dostępny” w opisie Produktu). Pozostałe treści stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W takim wypadku zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę, która jest wiążąca przez 72 godziny od złożenia zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie potwierdzania przyjęcia zamówienia, wówczas oferta wygasa. Przesłanie potwierdzenia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem wiążącej Umowy.
 16. Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. W szczególności rzeczywisty wygląd Produktów może różnić się od wyglądu na zdjęciach w Sklepie. Rzeczywisty wygląd Produktu może różnić się od zdjęć ze względu na parametry i ustawienia monitora/wyświetlacza urządzenia Klienta. W razie wątpliwości w tym zakresie możliwy jest kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres email.

III. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Dostępne metody płatności są wskazane na stronach Sklepu. Sprzedawca informuje, że wybrane metody płatności wymagają zawarcia odrębnej umowy z operatorem płatności (bankiem lub inną instytucją płatniczą). Jeżeli inaczej nie wynika z przepisów prawa, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wykonanie umowy na dokonanie płatności zawartej przez Klienta. W razie dokonywania płatności z rachunku bankowego prowadzonego w walucie innej niż waluta wskazana w Sklepie, w procesie płatności nastąpi przewalutowanie zgodnie z warunkami ustalonymi przez operatora płatności lub przez bank Klienta.
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem następujących podmiotów:
  1. Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327) zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf.
  2. PayPal
  3. Płatności Shoper
 3. Jeżeli formularz płatności jest wypełniany samodzielnie przez Klienta, Klient powinien w nim wskazać numer zamówienia – który jest wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (wysyłanym w formie e-mail).
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z jakichkolwiek powodów (np. brak realizacji pełnej płatności, podanie nieprawidłowych danych, niedostępność Produktu), Sprzedawca zwróci wszelkie płatności Klienta nie później niż w terminie 7 dni od momentu powzięcia informacji o jednej z powyższych przesłanek.
 5. Informacje o ewentualnych kosztach poszczególnych metod płatności wskazane są na stronach Sklepu oraz w podsumowaniu wyświetlanym bezpośrednio przez złożeniem zamówienia.
 6. Zaleca się zapisywanie Produktów na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Produktów w Sklepie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktów na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.
 7. Klient ma prawo korzystać z Produktów będących treścią cyfrową wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Produktów, będących treści cyfrowymi, lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  2. zwielokrotniania Produktów, będących treści cyfrowymi, w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 9. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Produktów, będących treści cyfrowymi, osobom trzecim jest niedozwolone.
 10. Dostawa Produktu fizycznego dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową dostawa możliwa jest w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (z wyjątkiem dostawy Produktów będących treścią cyfrową), chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie https://www.roslinnabaza.pl/strona/zakupy, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Sklep Internetowy udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. Przesyłka kurierska.
  2. Przesyłka paczkomatowa.
  3. Przesyłka elektroniczna.
 13. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Produktu.
 14. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Produktu, Sklep zapewnia prawidłowość jego działania przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia udostępnienia. Sprzedawca zaleca w tym okresie pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową w pamięci komputera. Po tym okresie Klient, w razie braku możliwości pobrania Produktu za pośrednictwem unikalnego linku internetowego (adresu URL), może się zwrócić do Sprzedawcy o ponowne udostępnienie Produktu.
 15. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.
 16. Termin dostawy Produktu fizycznego do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 17. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 18. Termin dostawy Produktu przesyłką elektroniczną do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych od momentu odnotowania płatności na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku zawarcia umowy na dostarczenie treści cyfrowych), a w przypadku Produktów, innych niż treści cyfrowe, po upływie 14 dni od dnia ich dostarczenia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Sprzedawcy: Roślinna Baza sp. z o. o., adres: Pionki (26-670), ul. Dębowa 19, albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej hej@roslinnabaza.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Produktu, który jest treścią cyfrową, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. SKARGI, ROSZCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów bez wad.
 2. Reklamacje związane z wadami Produktu, objęte gwarancją lub rękojmią mogą być składane na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres hej@roslinnabaza.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi względem przedsiębiorców, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 6. d adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt VI. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy sprzedaży lub niezwiązanych z takową umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabronione jest przesyłanie przez użytkowników Sklepu treści sprzecznych z prawem za pośrednictwem Sklepu.
 2. Prawa do wszelkich materiałów dostępnych na stronach Sklepu (np. zdjęć, grafik, opisów, znaków, oprogramowania) są chronione przez prawo i nie są przenoszone na Użytkownika Sklepu. Korzystanie bez zezwolenia z tych materiałów (ponad dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu) jest zabronione.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności polska ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Powyższe postanowienie nie wyłącza prawa Klienta do wykonywania praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz prawa państw członkowskich Unii Europejskiej.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, w szczególności pod kątem prawa konsumenckiego, Sprzedawca nie będzie stosował takiego postanowienia. Nieważne postanowienie będzie zastąpione odpowiednią normą prawa powszechnego.
 5. Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże w przypadku Klientów nie będących Konsumentami, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej):
  1. nie stosuje się postanowień pkt VI ust. 5 Regulaminu,
  2. stosuje się postanowienia pkt IV Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin może być zmieniony na skutek wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność Sklepu; 
  2. konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa; 
  3. zmiany wykładni przepisów prawa, będącej skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów organów państwa; 
  4. konieczności dostosowania Regulaminu do decyzji, wytycznych, rekomendacji lub innych stanowisk organów państwowych, 
  5. konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta,
  6. zmiany zakresu prowadzonej działalności lub zmiany zakresu sprzedawanych Produktów a także wskutek zmiany sposobu ich sprzedaży przez Sklep, 
  7. wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu lub zmiany oferty Sklepu, polegającej na modyfikacji Produktów;
  8. konieczności dostosowania Regulaminu do warunków rynkowych, w tym do oferty konkurencyjnych podmiotów, zmian technologicznych, zmian funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych, 

pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Jeżeli będzie to możliwe, zmiany zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 14 dni.

 

Załącznik: Formularz odstąpienia od Umowy:

Do: Roślinna Baza Sp. z o.o., ul. Dębowa 19, 26-670 Pionki ,NIP: 7962998867, REGON: 387221422, KRS: 0000863153, e-mail: hej@roslinnabaza.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

 

-----------------------------------------

Data zamówienia:

 

-----------------------------------------

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

-----------------------------------------

Podpis konsumenta, jeżeli formularz ma formę papierową:

 

-----------------------------------------

Data:

 

-----------------------------------------

 


Poprzednie wersje regulaminu:

1. Wersja 1, obowiązująca od 13.07.2020 do 30.10.2020

2. Wersja 2, obowiązująca od 30.10.2020 do 20.10.2021

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl